Persónuverndarstefna
Skóla Akademían ehf. vinnur með persónugreinanleg gögn um einstaklinga og vistar í skjalageymslum og upplýsingakerfum sínum. Skóla Akademían leggur ríka áherslu á að tryggja, með margvíslegum hætti, trúnað, áreiðanleika og örugga og ábyrga meðferð upplýsinga.
Hvaða gögn
Um er að ræða gögn um nemendur og kennara. Persónuleg gögn er varða nemendur og aðstandendur eru meðal annars: Nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer, netfang, verkefnaskil og einkunnir Persónuleg gögn er varða kennara eru meðal annars: Nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og netfang
Heimildir
Skóla Akademían vistar og vinnur eingöngu með þau gögn sem nauðsynleg eru og heimilt er að vinna með samkvæmt lögum, samningum við aðila eða upplýstu samþykkti einstaklinga og annarra þeirra sem að námsefni koma.
Hvaða notkun
Gögn og upplýsingar sem Skóla Akademían geymir í upplýsingakerfum sínum, eru einungis notuð til að geta sinnt hlutverki sínu á sem bestan máta. Skóla Akademían mun aldrei dreifa persónuupplýsingum til annarra aðila án heimildar.
Geymsla gagna - Varnir
Skóla Akademían setur sér starfsreglur um geymslu gagnanna til að koma í veg fyrir eða lágmarka skaða af völdum misnotkunar eða gáleysis. Öll gögn og vinnslur eru varin þannig að einungis þeir sem heimildir hafa (kennarar) til að vinna með gögnin, sjá þau og/eða breyta, geti framkvæmt slíkar aðgerðir, aðrir geta ekki skoðað gögnin.
Afritun
Öll gögn hjá Skóla Akademíuna eru afrituð til að tryggja að þau séu ætíð til staðar.
Réttleiki
Skóla Akademían leitast ætíð við að tryggja réttleika gagna sinna. Komi í ljós að upplýsingar séu rangt skráðar, eru þær uppfærðar.
Réttur einstaklinga til upplýsinga um vinnslu og aðgangs að eigin persónuupplýsingum
Skóla Akademían veitir öllum einstaklingum sem eftir því óska, aðgang að upplýsingum um þau persónugögn sem hann vistar og/eða vinnur með um einstaklinginn. Persónuverndarfulltrúi tekur við beiðnum einstaklinga og setur þær í farveg þannig að unnt sé að svara einstaklingum innan ásættanlegs frests.
Eftirlitsaðili
Persónuvernd annast eftirlit með framkvæmd laga um persónuvernd, reglugerða og sérákvæða í lögum sem fjalla um vinnslu persónuupplýsinga. Sérhver skráður einstaklingur eða fulltrúi hans hefur rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef hann telur að vinnsla persónuupplýsinga um hann brjóti í bága við lög eða reglugerð. Persónuvernd úrskurðar um hvort brot hafi átt sér stað. Frekari upplýsingar um Persónuvernd er að finna á vef stofnunarinnar, personuvernd.is.